Службе

Нишки симфонијски оркестар има 36 систематизованих радних места, са укупно 45 извршилаца на неодређено време и директором на одређено време (38 са високом, један са вишом и седам са средњом школском спремом).

Укупан број запослених на неодређено време је 41 (32 са високом, два са вишом и седам са средњом школском спремом), а на одређено време су два запослена са високом школском спремом (једно именовано лице – в.д. директора установе и један запослени због повећаног обима посла).

Радно ангажованих лица по основу рада ван радног односа нема.

У 2021.години број запослених на неодређено време којима је престао радни однос по било ком основу је 2 (два).

У 2021.години није било новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника.

У текућој 2022.години нема новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70%, нити новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника изнад тог процента.