СЛУЖБЕ

СЛУЖБЕ

Нишки симфонијски оркестар има 36 систематизованих радних места, са укупно 45 извршилаца на неодређено време и директором на одређено време (29 са високом, пет са високом, изузетно средњом, једно са вишом и једно са средњом школском спремом).

Укупан број запослених на неодређено време је 41 (32 са високом, два са вишом и седам са средњом школском спремом), а на одређено време је један запослени (именовано лице - директор установе са високом школском спремом).

Радно ангажованих лица по основу рада ван радног односа нема.

У 2020.години број запослених на неодређено време којима је престао радни однос по било ком основу је два.

У 2020.години није било новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника.

У текућој 2021.години нема новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70%, нити новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника изнад тог процента.